Erlangen Marketing Uncategorized ระบบขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย

ระบบขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย


ขายรถกอล์ฟ

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสถานศึกษาที่มีความสำคัญกับประชาชน เยาวชนเป็นอย่างมาก นอกจากเป็นแหล่งให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้ว ยังเป็นสถานที่หล่อหลอมและขัดเกลาให้กับตัวนักศึกษาอีกด้วย ซึ่งภายในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งนั้นก็จะประกอบไปด้วยคณะและสาขาที่แตกย่อยต่าง ๆ มากมายให้ทุกคนได้มาเลือกเรียนกัน ดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าภายในมหาวิทยาลัยแต่ละนั้นมักจะมีพื้นที่ ที่กว้างใหญ่ เนื้อที่เยอะหลายไร่กันเลยทีเดียว ยกอย่างเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิตมีพื้นที่ทั้งหมด 1,769 ไร่ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพื้นที่ทั้งหมด 848 ไร่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีพื้นที่ทั้งหมด 8,502 ไร่ ฯลฯ เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวไปนั้นมีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่มากทำให้การเดินทางไปแต่ละจุดในมหาวิทยาลัยนั้นอาจไม่สามารถเดินไปได้สะดวก เพราะระยะห่างค่อนข้างไกล มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เหล่านี้จึงมีบริการรถขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัยไว้คอยบริการรับส่งนักศึกษาเพื่อไปยังจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ประเภทของรถขนส่งสาธารณะที่ใช้ในมหาวิทยาลัย 

จากการที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั้นมีพื้นที่กว้างขวางทำให้นักศึกษาไม่สะดวกในการเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ได้ ในแต่ละมหาวิทยาลัยจึงมีการให้บริการระบบรถสาธารณะที่คอยรับส่งนิสิต นักศึกษา ไปยังจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเภทรถสาธารณะมีดังต่อไปนี้

  • รถรางหรือรถตะลัย ซึ่งก็มีลักษณะคล้ายรถกอล์ฟไฟฟ้าที่เปิดโล่งให้มองเห็นวิวภายในมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนและมีที่นั่งให้นักศึกษาได้นั่งกันพอสมควร ประหนึ่งเรานั่งรถกอล์ฟไฟฟ้าจากร้านขายรถกอล์ฟไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งรถประเภทนี้ก็จะให้บริการเป็นจุด ๆ ตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้
  •  รถ NGV เป็นรถที่มีรูปลักษณ์หรือลักษณะที่คล้ายกับรถบัส ซึ่งก็จะมีทั้งแบบปิดทึบแบบรสบัสและเปิดโล่งแบบรถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อให้นักศึกษาได้ชมวิวระหว่างทาง ซึ่งรถประเภทนี้จะใช้กับมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่เยอะมาก ๆ และยังสามารถจุนักศึกษาได้เยอะในแต่ละเที่ยวด้วย
  • รถจักรยาน ในบางมหาวิทยาลัยจะมีรถจักรยานให้นักศึกษาได้ใช้ฟรี โดยการโหลดแอปพลิเคชันของรถจักรยาน แล้วก็สามารถนำไปปั่นใช้ได้ ซึ่งบริการรถจักรยานนี้เหมาะสำหรับมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ไม่กว้างขวางมาก หรือเส้นทางที่ไม่มีความชันมาก

บริการรถขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัยนั้นถือได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลภายนอกให้ได้ไปยังสถานที่แต่ละจุดได้ง่ายและไม่เสียเวลาในการเดินทางอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.