Month: October 2021

ขนส่งสินค้าจากจีน

แนวโน้มและอนาคตของธุรกิจโลจิสติกส์ในจีนแนวโน้มและอนาคตของธุรกิจโลจิสติกส์ในจีน

การขนส่งแบบบูรณาการ (Integrated Transport) เป็นกระแสการขนส่งสินค้าจากจีนที่กําลังมาแรง โดยมีการผสมผสานเส้นทางทั้งทางทะเล ทางแม่น้ำและทางบก รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าจากจีนทั้งภายในและต่างประเทศ ธุรกิจการขนส่งแบบนี้เรียกอีกอย่างว่า ธุรกิจการบริการฟอร์เวิร์ด (Freight Forwarder) หรือ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (one stop service) กําลังเป็นที่นิยมและมีผู้ประกอบการทั้งในและข้ามชาติเข้ามาทํากิจการในจีนเป็นจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในอดีตบริษัทบริการฟอร์เวิร์ด (Freight ...