Tag: กำจัดปลวก

กำจัดปลวก

4 ความเข้าใจผิดของการ “กำจัดปลวก”4 ความเข้าใจผิดของการ “กำจัดปลวก”

ในเรื่องของ “กำจัดปลวก” นั้นมีเรื่องราวมากมาย ทีหลากหลายคนนั้นอาจจะเข้าผิด ด้วยเช่นกัน และแน่นอนว่าการกำจัดปลวกมักจะมีเรื่องเข้าใจผิดมากมายด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง ….ความเข้าใจผิดของการ “กำจัดปลวก”  ที่หลาย ๆ คนอาจจะเข้าใจผิดอยู่ก็ได้นะครับ   การกำจัดปลวกไม่ได้ใช้วิธีการทางธรรมชาติ   การกำจัดปลวกด้วยหน่วยงานต่าง ๆ หรือ บริษัทรับกำจัดปลวกนั้นไม่ได้ใช้สมุนไพรในการกำจัดปลวกนะครับ เพราะว่าจะเป็นการใช้สารเคมีในทุก ๆ การกำจัดปลวกในทุก ...